Web tasarımı, web hosting, alan adı tescil, logo dizayn, cd kartvizit, web dizayn, programlama, barindirma, domain tescili
Web tasarimi, web barindirma, alan adi kayit, logo dizayn
Asenet Anasayfa Sıkça Sorulanlar Teknik Destek
 


HİZMET SÖZLEŞMESİ

Asenet Internet Teknolojileri & İletişim Hizmetleri ('ASENET' olarak anılacaktır) , ile Müşteri aşağıda belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varmışlardır.
Tanımlar
a)MÜŞTERİ'nin ASENET tarafından istenen şekil ve nitelikte, elektronik ortamda bulundurmak için sağladığı ve üretilmiş olarak hazır bulunan her türlü döküman, grafik, resim dosyasına 'KONU MATERYALLERİ' adı verilir. 
b)KONU MATERYALLERİ 'nin Internet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip erişime olanak tanınması olayına 'BULUNDURMA' denir. 
ASENET tarafından verilecek hizmetler 
ASENET tarafından müşteriye bildirilen; 'WEB sayfası bulundurma' ücretinin tahsil edilmesi karşılığında, ASENET aşağıda belirtilen hizmetleri sağlayacaktır. 
a. Bulundurma: KONU MATERYALLERİ'nin ASENET tarafından İnternet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip, diğer İnternet kullanıcılarının kullanımına sunulması ve iş bu sözleşmede belirtilen süre içerisinde saklanması hizmetidir. 
b. FTP Şifresi : KONU MATERYALLERİ'nin; MÜŞTERİ tarafından ASENET sunucularına(server) aktarılması için ASENET, MÜŞTERİ'ye bulundurulacak sunucuya giriş izni için 'FTP Şifresi' verir. 
Sözleşmenin Konusu İşbu sözleşme, MÜŞTERİ'ye ait KONU MATERYALLERİ'nin ASENET tarafından Internet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip, Internet kullanıcılarının kullanımına sunulmasına ilişkin şekil ve şartları düzenlemektir. 
Sözleşmenin Yürürlüğe girmesi 
Müşteri, ASENET'in www.asenet.com web adresindeki sitesinden ulaşılabilen işbu sözleşmeyi onaylamasını ve ilgili hizmet bedelinin tahsil edilmesini müteakip web sayfası bulundurma hakkını elde edecektir. İşbu sözleşme, Müşteri'nin 'tanımlar'da belirtildiği şekilde, KONU MATERYALLERİ'nin ASENET sunucularına(server) aktarılmasına müteakip hizmetin sona ermesi veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinde fesih anında, kendiliğinden hiçbir ihtar veya merasime gerek kalmaksızın hükümsüz kalacaktır. 
Müşterinin Yükümlülükleri 
3.1. Müşteri telif hakkı kendisine ait olan tüm KONU MATERYALLERİ'nin bulundurulması için ASENET'e yetki vermiştir. 
3.2. BULUNDURULAN KONU MATERYAL'in içeriğinin doğru olmaması, TC kanunlarına ve toplum ahlak ve kurallarına aykırı bir unsur içermesi nedeniyle doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. 
3.3. MÜŞTERİ tarafından bulundurmak üzere verilen içerikte ve/veya güncellenmiş içerikte yukarıdaki maddeler kapsamına giren yada bu sözleşmede belirtilmemiş ancak ASENET tarafından sakıncalı ve/veya bulundurulması uygun bulunmayan içerikte KONU MATERYALLERİ, ASENET tarafından tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeksizin bulundurulmayabilir. ASENET'in KONU MATERYALİ bulundurmayı ret edebileceği ve böyle bir durumda herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini MÜŞTERİ bu sözleşme ile kabul eder. İşbu madde hükmü, ASENET'ya hiçbir şekilde, KONU MATERYALLERİ'ni denetleme yükümlülüğü getirmemektedir. 
3.4. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında, KONU MATERYALLERİ'nin bulundurulması ile ilgili olarak ASENET'e Internet ya da sistem içerisinde yer alan veya alacak kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle ASENET'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
3.5. ASENET, bulundurulan KONU MATERYALLERİ'nin doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda MÜŞTERİ tarafından hiç bir zaman sorumlu tutulamaz.
3.6. MÜŞTERİ, gerek ASENET'e vermiş olduğu bilgilerin gerekse bu Sözleşmede belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ'ye ait olacaktır.
3.7. KONU MATERYALLERİ'nin bulundurulması herhangi bir üçüncü şahıs haklarını ihlal etmesi durumunda, MÜŞTERİ tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, ASENET'in böyle bir ihlalden doğacak her türlü maddi ve manevi zararını derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
3.8. MÜŞTERİ; ASENET'in KONU MATERYALLERİ'nin üretilmesine hiçbir katkısının bulunmadığını ve sözkonusu içerik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
3.9. Müşteri, hiçbir şekilde ASENET'in serverları üzerinden SPAM (Toplu Email Gönderme) yapamaz. MÜŞTERİ bu tür bir SPAM (Toplu Email Gönderme) yaptığı takdirde birinci seferde yazılı olarak uyarılır, SPAM(Toplu Email Gönderme) tekrarlanması halinde MÜŞTERİ'ye verilen hizmet kapatılır.
3.10. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerinin yanında ASENET'in www.asenet.com adresinden ulaşılabilen ve ASENET tarafından tek taraflı olarak, önceden bildirmeksizin güncellenebilen servis kurallarını belirli dönemlerde mutabık kurallara aynen riayet etmekle mükelleftir. Aksi halde, hiçbir maddi ve/veya manevi talep de bulunamayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ASENET'in Sorumluğu 
4.1. ASENET, Internet üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya geçerliliğini taahhüt etmediği gibi, müşterinin bu nedenle veya internet üzerinde kaybolan, değişen veya eksik iletilen bilgilerinden dolayı uğrayacağı zararlar nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. 
4.2. Müsteri'nin Internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı zararlardan ASENET sorumlu değildir. 
4.3. ASENET'in tek sorumluluğu, teknik imkanlar ve işbu sözleşme hükümleri dahilinde Müşteri'ye ait KONU MATERYALLERİNİ Internet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip, Internet kullanıcılarının kullanımına sunulmasına sağlamaktır. 
ASENET'in Yetkileri 
5.1. MÜŞTERİ, ASENET'e ilettiği kurumsal bilgilerin; faturalama, ilişki kurma ve müşteri destek hizmetlerinde kullanımı için ASENET'i yetkili kılmıştır. 
5.2. ASENET, önceden e-mail aracılığıyla bildirerek, hizmet süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. Müşteri, yeni şartları kabul etmediği takdirde, ASENET'e bildirimde bulunarak, ödeme yükümlülüğü baki kalmak şartıyla, işbu sözleşmeyi sona erdirebilir. 
5.3. ASENET, Müşteri'nin hizmet bedelini zamanında ödememesi üzerine temerrüde düşmesi halinde sözkonusu hizmeti, hiçbir ihtarda bulunmadan tazminatsız kesme veya sona erdirme hakkını saklı tutar. 
5.4. ASENET'in işbu sözleşmede zikredilen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir suretle feragat olarak nitelendirilemez . 
Genel Hükümler 
6.1. Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller Zorunlu Nedenler (Force Major) olarak kabul edilecektir. Zorunlu Nedenler dolayısıyla sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ya da yerine getirmede gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. 
6.2. Taraflar, Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller dolasıyla sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması ya da gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Zorunlu Nedenlerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak şartlar iki 2(iki) ayı aşan bir sürede son bulmamışsa, taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte fesih kararı alabilecektir. 
6.3. ASENET olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte bir servis verecektir, bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, veya MÜŞTERİ'den kaynaklanan hatalı iletimlerden, ASENET'in kontrolü dışındaki arızalardan dolayı ASENET sorumlu tutulamaz. 
6.4. Müşteri, ASENET ile gerçekleştireceği işlemlerde ASENET'e gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için e-mail, faks veya telefon ile talimat vermeyi ve ASENET tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-mail, faks veya telefon ile yapılmasını kabul eder.Müşteri'nin ASENET ile Internet üzerinde yapacağı her türlü işlemler, sözleşmeler, ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır. 
6.5. Müşteri, e-mail, faks veya telefon ile talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. Müşteri, ASENET'in işbu Sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. Müşteri'nin ASENET'e talimat iletmede kullanacağı ve ASENET'in bildirimlerini yapacağı e-mail adresi, faks numarası, ve telefon numarası, ASENET'e bildirdiği şekilde olup doğruluğunu taahhüt eder. Değişiklik olduğu takdirde, Müşteri yeni numaraları derhal ASENET'e bildirecektir. 
6.6. ASENET, Müşteri'nin e-mail, faks veya telefon ile talimatını aldığında; gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, ASENET herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre e-mail, faks veya telefon ile iletilen talimatı yerine getirmekten imtina & etme hakkını saklı tutar. 
6.7. ASENET'in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, ispat külfeti altındadır. 
6.8. Müşteri, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ASENET'in defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin ASENET ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder. 
Süre 
İşbu sözleşme, 1 (bir) yıl için geçerlidir. İşbu sözleşme, hizmetin yenilenmesi ve tercih edilen döneme ilişkin web sayfası bulundurma bedelinin ödenmesini müteakip sözkonusu dönem için uzamış sayılacaktır.
Fesih Hakkı 
ASENET, Müşteri'nin işbu Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve/veya gereği gibi yerine getirmediğini tesbit ettiği takdirde, her zaman bir süreyle bağlı olmaksızın Sözleşmeyi tek yanlı ve tazminatsız olarak Müşteri'ye bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye ,hizmeti durdurmaya veya askıya almaya yetkilidir. 
Tarafların Tebligat Adresi 
Müşteri tüm tebligatlar için ASENET'e bildirdiği adresini kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini beyan ile, bu Sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini ASENET'e derhal bildireceğini, bildirmediği takdirde,eski adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. İşbu sözleşme nedeniyle tarafların e-mail kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-mail'in gönderici tarafından yollanmasından bir gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen feragat ederler. 
Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İSTANBUL Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler. 
Uygulanacak Hükümler 
İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ASENET'in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen ASENET kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gizlilik 
Müşteri ,kendisine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi ve benzeri belgeleri içerir.) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktaramayacaktır. Özel bilgiler .müşteri tarafından gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemleri alacaktır. Aksi taktirde doğacak zararın tazmini esastır. İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır. 
Hizmet Şartları 
Müşteri hizmet şartlarını ve buna uygun olarak yapacağı ödemelerinin şeklini, ASENET tarafından e-mail ile müşteriye gönderilen ve/veya ASENET'in www.asenet.com adresindeki sitesinde satın alma ,hizmet uzatma veya yenileme anında beyan edilen yöntemlerden birini seçmek suretiyle belirleyecektir
 


 

 
 
 
 
Asenet İnternet Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri  Hizmet Sözleşmesi - Gizlilik İlkeleri   info@asenet.com