Web tasar�m�nda arad���n�z kaliteyi Asenet te bulacaks�n�z. Web tasar�m� referanslar�m�za l�tfen g�z at�n�z�
Web tasar�m, web hosting, domain kay�t, grafik dizayn
Asenet Anasayfa S�k�a Sorulanlar Teknik Destek web sayfas� tasar�m�, edan��manl�k, logo ve grafik dizayn
asp, sql server, t�rk�e i�erik y�netimi, web tasar�m �irketleri
web tasar�m� dizayn design tasar�m sitesi haz�rlama yapt�rma tasarimi sayfa tasar�m� site tasar�m� siteleri firmalar� �irketleri
veritaban� uygulamalar�, web tasar�m�, intranet uygulamalar�, B2B, internet tabanl� uygulama
web tasar�m�, web sitesi tasar�m�, web tasar�m �irketleri, grafik tasar�m�, flash animasyon
arama motoru optimizasyonu, anahtar kelimeler, anahtar kelime,arama motorlar�nda ilk s�ralarda ��kma
web bar�nd�rma, web hosting, bulundurma, asp, php, windows, NT, sponsor
web sayfas� tasar�m�, ingilizce s�zl�k, t�rk�e s�zl�k, s�zl�k, ingilizce-t�rk�e s�zl�k
web sitesi hosting sayfas� bar�nd�rma paket s�n�rs�z
 WEB TASARIM

Asenet i�in web tasar�m�, temel olarak bir i�eri�in web ortam�nda do�ru ve i�levsel olarak sunulmas�d�r. Bu sunu�; i�eri�in anla��l�r ve do�ru olarak d�zenlenmesini, kullan�c�lar�n site i�inde kaybolmadan, rahat�a dola��m�n�n sa�lanmas�n�, t�m bu yap�n�n g�rsel a��dan estetik, �zg�n ve �ekici olarak tasarlan�p d�zenlenmesini ve t�m bu olu�umun site sahibinin kurum kimli�i ile uyumlu ve onu zenginle�tirici �ekilde planlanmas�n� i�erir.

Haz�rlanan site yap�s�na uygun olarak g�rsel elemanlar�n yan�nda, hareketli g�r�nt�ler, ses, video, Java uygulamalar� ve flash animasyonlar gibi zenginle�tirici ��elerin haz�rlan�p, uygulanmas� da tasar�m s�recinin bir par�as�d�r.

Tasar�m s�reci boyunca, �al��t���m�z kurumlar, bu kurumlar�n reklam - tan�t�m - halkla ili�kiler birimleri ve/veya reklam ajanslar� ile aktif olarak �al��arak sitenin altyap�s�n�n olu�turulmas� ve kurum kimli�inin do�ru yans�t�lmas� konusunda i�birli�i yapmaktay�z. Sitelerin geli�tirilmesi ve g�ncellenmesi konusunda da d�zenli hizmetler sunmaktay�z.

Web tasar�m paketlerimizde her firmaya uygun ��z�mler bulunmaktad�r. Web tasar�m hizmetimizden yararlanmak istiyorsan�z bizimle irtibat kurunuz...


 

       info@asenet.com
 
profesyonel tasar�m sayfa haz�rlanmas� hazirlanmasi yapt�r�lmas� proje
Asenet �nternet Teknolojileri ve �leti�im Hizmetleri  Hizmet S�zle�mesi - Gizlilik �lkeleri   info@asenet.com